INTERVJU – Dusan Govedarica – Kanal i Sajt “Mac Duha“
INTERVJU - Dušan Govedarica,sa kanala Mač Duha, i istoimenog novopokrenutog sajta (link će biti na dnu članka) . Dušan je istraživač bitnih tema,a po zanimanju je profesor filozofije

ILIRIKUM : Poštovanje Dušane...Za razliku od tvojih dosadašnjih nastupa na raznim Jutjub kanalima,ovaj put malo i pisano izdanje,za one koji vole da čitaju... Ti kao profesor filosofije,kao stručnjak za mnoga religijska pitanja,reci nam kako zvanična filosofija gleda na pojam Boga,kao Tvorca,ili se nauka kao nauka više okreće modernim naukama koje zastupaju evoluciju?

DUŠAN :Poštovanje Aleksandre. Filozofija u jednom akademskom smislu nije jednoumlje i budući da je postojalo i postoji mnogo filozofa, samim tim na pojam Boga razni filozofi su gledali različito. Filozofija je jedna ali filozofa je mnogo. Neki od filozofa su imali isto mišljenje u pogledu ove teme, neki su imali slično mišljenje ali mnogo je onih koji su imali potpuno različito mišljenje. Mislim da je na ovo pitanje najbolje odgovoriti sa: koliko ljudi toliko ćudi.

ILIRIKUM- Dok smo još kod tvog zvanja,da li je FiloSofija ili je FiloZofija? Pojedini tvrde da je FiloZofija u prevodu ,tj značenju imena ''nauka o blatu''?

DUŠAN - Moje mišljenje je da je ispravno i filosofija i filozofija mada riječ filozofija je mnogo lakša za izgovor i zbog toga je i ustaljen taj oblik. Značenje određene riječi treba da zavisi od njene definicije. Kada koriste riječ filozofija ili riječ filosofija ljudi uglavnom misle na jednu istu stvar, samo je razlika u izgovoru, tako da ne bi trebalo biti zabune. Međutim stvar je u tome da se neki pitaju kako bi bilo ispravnije izgovoriti s obzirom na etimologiju. Pa prema nekima kada striktno slijedimo etimologiju i šta bi iz nje proizašlo tada bi riječ filosofija ukazivala na ljubav prema mudrosti, a filozofija bi ukazivala na ljubav prema mraku.
 1: Filosofija: φιλεῖν – voljeti, ljubiti i σοφια – mudrost
2: Filozofija: φιλεῖν– voleti, ljubiti i zοφoς – mrak, krajnja tama, carstvo sjenki.
Ali pošto je govor o tome zasnovan samo na etimologiji ja i ne mislim da iko ozbiljan smatra da postoji nekakva disciplina pod nazivom filozofija koja se bavi ljubavlju prema mraku. Svima koji ozbiljno pristupaju ovom problemu je jasno da i filosofija i filozofija ukazuju ili na istu stvar, ili ako ne na istu tada na nešto vrlo srodno, to jest nešto što je unutar sfere pitanja kojima se filo(s)zofi bave.
 Svako može da napravi neku distinkciju i da onda sačeka te vidi da li će ta distinkcija biti usvojena među ljudima. Ja bih riječ filosofija prije vezao za slobodniji, to jest jedan neakademski oblik bavljenja filozofskim pitanjima. S druge strane, riječ filozofija bih radije vezao za jedan akademski oblik. No da se mi ne bi zamarali time, smatram da može da se koristi i jedan i drugi oblik a da se definiše na isti način. A ukoliko nekome nije jasno zašto koristimo prvu ili drugu riječ, mi tada možemo odvojiti vrijeme da objasnimo u čemu je stvar ukoliko zaista postoji neki razlog zašto smo odabrali prvu ili drugu riječ.

ILIRIKUM- Kad si se počeo zanimati za religiju, i šta te najviše podstaklo na istraživanje Biblije?

DUŠAN - Riječ religija koristim na dva načina. Jedan je pozitivan a drugi negativan u aksiološkom, to jest vrijednosnom smislu. Za religiju u negativnom smislu se nikada nisam interesovao. A što se tiče religije u pozitivnom smislu ne bih mogao reći kad tačno je sve to počelo da me interesuje. Na istraživanje Biblije me je najviše potakla ljubav Božja za koju sam saznao kad sam shvatio šta je Hrist na krstu i poslije krsta učinio za mene i sve nas.

ILIRIKUM- Da li si u Bibliji u ''startu'' pronašao neke potpuno nove stvari,za koje si se iznenadio da tako funkcionišu?
DUŠAN -Da, naravno. To je veoma dobro pitanje. Mnogo takvih primjera postoji. Jedan od tih primjera je način na koji Bog nekome uračunava pravednost. Mi kao ljudi uglavnom smatramo da pravednost pred Bogom dolazi od ljudskog napora, međutim Bog ne uračunava pravednost ljudima shodno njihovim naporima već milošću kroz vjeru, to jest bez čovjekovog napora.
ILIRIKUM- Šta se po tvom shvatanju, najviše razlikuje u Biblijskom učenju religije u odnosu na konvencionalna učenja?
DUŠAN -Ovo je opširno pitanje. Odgovoriću ukratko. Biblija jasno uči da je potrebno razdvajati riječ istine. Dakle potrebno je ne samo razdvajati istinu od neistine, nego je potrebno razdvajati i istinu od istine. Potrebno je znati za koga šta je napisano i zašto. A budući da ljudi to ne čine tada mogu nastati mnoge razlike i raznorazna učenja koja nisu podudarna sa zdravom naukom.

ILIRIKUM- Na svom jutjub kanalu ''Mač Duha'' se najviše baviš temom ''Spasenja'' ,pa za čitaoce ovog razgovora,koji možda ne prate tvoj rad,koji su ključni argumenti u Bibliji da se čovjek spašava samo po vjeri a nikako po djelima?

 DUŠAN -Jutjub kanal mi je obrisan od strane jutjuba. Oni koji čitaju tekst mogu da me pronađu na platformi „Odysee“. Smatram da je najbolje da citiram biblijske stihove pa neka Biblija govori.

 Prvo ću podijeliti jevanđelje a zatim ću podijeliti stihove koji govore na koji način to jevanđelje djeluje.
3 Jer predao sam vam najprije ono što sam i primio: da je Hrist, prema pismima, umro za naše grijehe,
4 I da je bio ukopan, i da je treći dan, prema pismima, vaskrsnuo, 1. Korinćanima 15 (KJS)
Kada čovjek koji je presvjedočen o Božjem postojanju, o grijehu i pravednosti povjeruje u jevanđelje (1. Kor. 15, 3-4)
on tada prima opravdanje i spasenje, ne po svojim djelima što i dokazuju stihovi ispod.

1 Šta ćemo onda reći da je Avraham, otac naš, našao u pogledu tijela?

2 Jer ako je Avraham bio djelima opravdan, ima se čime dičiti: ali ne pred Bogom.
3 Jer šta govori pismo? Povjerova Avraham Bogu i to mu se uračuna kao pravednost.
4 No onome ko radi ne računa se nagrada po milosti, nego kao dug.
5 Ali onome ko ne radi, ali povjeruje onoga koji opravdava bezbožnika, vjera se njegova uračunava kao pravednost.
6 Kao što i David opisuje blagoslovenost čovjeka kome Bog uračunava pravednost bez djelā,
7 Kazujući, Blagosloveni su oni kojima su oproštena bezakonja i kojima su pokriveni grijesi.
8 Blagosloven je onaj čovjek kome Gospod neće uračunati grijeh. Biblija:Rimljanima4 (KJS)

6 A ako je po milosti, nije više od djelā: inače milost više nije milost.
Ali ako je od djelā, više nije milost: inače djelo više nije djelo.
Biblija: Rimljanima 11 (KJS)
8 Jer milošću ste spašeni kroz vjeru; i to nije od vas: Božji je to dar; 9
Ne po djelima, da se ne bi ko hvalio. Biblija: Efescima 2 (KJS)

ILIRIKUM - Kako su ljudi reagovali na tvoje prve prezentacije na tvom Jutjub kanalu?
DUŠAN -Bilo je raznih reakcija, mislim da se ljudima tada svidjelo što sam na veoma jednostavan način davao objašnjenja, a i dalje se trudim da imam takav pristup.

ILIRIKUM- Koji su tvoji glavni dokazi o ''validnosti'' Biblijskih tekstova?

DUŠAN : Pitanje validnosti Biblijskih tekstova možemo ispitati iz više uglova. Potrebno je ispitati, šta bi značila riječ „validan“.Prvo, mi možemo reći i da je neka bajka validna u tom smislu što objektivno postoji kao djelo nekog pisca. . Drugo, da li govorimo o validnosti u istorijskom smislu, da li je neki tekst zaista ono što je rečeno da jeste i da li zaista potiče iz perioda za koji se tvrdi da potiče. Treće, da li govorimo o validnosti u tom smislu da li je to zaista Božja riječ koju je sami Bog dao. Ako na treći oblik validnosti misliš tada mogu reći da je glavni dokaz o takvoj ''validnosti'' Biblijskih tekstova sam smisao onoga što je zapisano u Bibliji.

ILIRIKUM -Kakav je tvoj pogled na današnje jevreje?

DUŠAN - Ja na sve ljude u određenom smislu gledam na isti način.
"Svi ljudi su braća po Adamu, jer su svi potekli od Adama i Eve. 26 I od jedne je krvi izveo svaki ljudski rod da prebiva po svem licu zemlje, te odredio unaprijed utvrđena razdoblja i međe njihova prebivanja"Djela apostolska 17 (KJS)
ali nisu svi ljudi braća u Hristu, što znači da su svi Božja stvorenja po Adamu, ali nisu svi Božja djeca. Svi ljudi uključujući i današnje jevreje su grešnici kojima treba spasenje a Isus Hrist je spasenje. Ja želim da ljudi budu spašeni, a oni su ti koji će da odaberu da li to žele. Ako žele, povjerovaće jevanđelje Hristovo i Hrista i biti spašeni i postati Božja djeca, a ako ne, neće biti spašeni.''
ILIRIKUM - U sledećem razgovoru ćemo obraditi detaljnije teme,za koje se zalažeš. Pozdrav Dušane
DUŠAN - Hvala na pitanjima, pozdrav.

POGLEDAJTE DUŠANOV NOVI SAJT NA OVAJ LINK

Sa Dusanom razgovarao Aco Risticevic.